Nawigacja

 • WYNIKI PRZETARGU CZ. 1, CZ. 2

   

  Smolec, dnia 14.07.2015r.

   

  Znak sprawy ZSP-271/3/15

                                    

                                        Wg rozdzielnika

   

   

  Dotyczy zamówienia publicznego: Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu

   

      Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zawiadamiam, że w rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie przedmiotowego zamówienia dokonałem wyboru następującego Wykonawcy: 

   

   

  CZĘŚĆ 1 – SPRZĘT KOMPUTEROWY

  MPC Paweł Oleksiewicz

  Ul. Podrzeczna 38

  99-300 Kutno

  z oferowaną ceną część 1:                 ilość pkt – (97,00+3)=100,00 

  Termin płatności:    30 dni

   

  Pozostałe oferty:

   

  FHU Intersell Waldemar Płonka

  Ul. Jesionowa 17a

  42-525 Dąbrowa Górnicza

  z oferowaną ceną część 1:     

  Termin płatności:    30 dni                  ilość pkt – (80,13+3)=83,13

   

   

    2. CPU ZETO Sp. z o.o.

      Ul. Powst. Wielkopolskich 20

  58- 500 Jelenia Góra

  z oferowaną ceną część 1: 

  Termin płatności:    30 dni                ilość pkt – (83,31+3)=86,31

   

     3.Infologic s.c.

      A. Olszar, J. Olszar

      Ul. Ustrońska 20

      43-400 Cieszyn

  z oferowaną ceną część 1:     

  Termin płatności:    30 dni                ilość pkt – (82,81+3)=85,81

   

   

      4. Cyfrowa S.A.

      Ul. Piotrowska 270/208

      90-361 Łódź

  z oferowaną ceną część 1:     

  Termin płatności:    30 dni                 oferta odrzucona

   

      5. Advatech Sp. z o.o.

         Ul. Klecińska 123

         54-413 Wrocław

  z oferowaną ceną część 1:     

  Termin płatności:    30 dni            ilość pkt – (78,48+3)=81,48

   

   

   

  CZĘŚĆ 2 – WYPOSAŻENIE BIURA I SAL

  .            ERGOTOP Sp. z o.o.

  Ul. Wałowa 46

          57-220 Ziębice

  z oferowaną ceną część 2:                 ilość pkt – (97,00+3)=100,00

  Termin płatności:    30 dni

   

   

   

  Pozostałe oferty:

   

  KOBIS Paweł Wojtanowski 

  Ul. Widok 16

  33-170 Tuchów

  z oferowaną ceną część 2:                 ilość pkt – (95,60+3)=98,60

  Termin płatności:    30 dni

   

  ZHU „XERO-SERVICE”

  Mirosław Leśnierowski

  UL. Żwirki 29 d

  63-400 Ostrów Wlkp

  z oferowaną ceną część 2:                 ilość pkt – (92,18+3)=95,18

  Termin płatności:    30 dni

   

     3.Infologic s.c.

      A. Olszar, J. Olszar

      Ul. Ustrońska 20

      43-400 Cieszyn

  z oferowaną ceną część 2:     

  Termin płatności:    30 dni                ilość pkt – (91,39+3)=94,39

   

   

   

   

  Uzasadnienie wyboru:

  Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i jest jednocześnie korzystna pod względem ceny ofertowej.

   

      Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W SMOLCU

  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA:

  "WYPOSAŻENIE NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY W SMOLCU". 

  UWAGA! Dla składających oferty w dniach 29.06-03.07.2015 r. sekretariat czynny w godzinach 9.00 - 15.00.

  Wejście do budynku od strony parkingu, pokój nr 23, II piętro.

  ZAŁĄCZNIKI:

  OGŁOSZENIE

  SIWZ

  ZAŁĄCZNIKI

  PYTANIA

 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZ. 1 I 2 PRZETARGU

 • Kiermasz podręczników

  Kiermasz podręczników odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2015 r.

  Prosimy Rodziców o przygotowanie i wycenę książek do sprzedaży.

  Przyszłoroczne klasy I, II, IV mogą zakupić tylko książki do j. angielskiego i religii, gdyż pozostałe podręczniki otrzymują z MEN.

 • PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  UWAGA!!!

  Aby pobrać wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 proszę kliknąć tutaj.

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

  UWAGA!!!

  Uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego odbędzie się w dniu 26.06.2015 r.:

  - dla klas III-VI o godz. 8.00

  - dla klas I-II o godz. 11.30.

 • TERMIN WYWIESZENIA LISTY DZIECI Z REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

  UWAGA!

  DNIA 15.06.2015 R. ZOSTANIE WYWIESZONA LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA ORAZ DO ODDZIAŁU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

  RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PROSIMY O POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W DNIACH 15-19.06.2015 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

 • ZEBRANIE RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS PIERWSZYCH

  Zapraszamy rodziców przyszłorocznych pierwszaków na spotkanie organizacyjne w dniu 16 czerwca 2015 roku o godzinie 17.00 w dużej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej 2.

  LISTY KLAS PIERWSZYCH ZOSTANĄ WYWIESZONE W DNIU 15.06.2015 R.

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W SMOLCU

  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA

  "WYPOSAŻENIE NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY W SMOLCU"

  UWAGA! W DNIU 5 CZERWCA (PIĄTEK) SEKRETARIAT CZYNNY W GODZ.  8.00-15.00

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  SIWZ 

  OGŁOSZENIE

  ZAŁĄCZNIKI

  PYTANIA

 • INFORMACJA DOT. WGLĄDU DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO SPRAWDZIANIE KL. VI

  ZAŁĄCZNIK

  WYNIKI PROCENTOWE (SUMA):

  ZSP SMOLEC: 73,8

  GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE: 68,3

  WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE: 66,1

   

 • SPOTKANIE Z LOGOPEDAMI

  ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI SZKOLNYCH UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W DNIU 02.06.2015 r. o godz. 17.00 sala nr 13

 • DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU

  Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci wraz z Rodzicami na dzień otwarty w naszym przedszkolu przy ul. Wierzbowej 9a w dniu
  2 czerwca 2015 r. (wtorek) w godzinach 10.00-12.00.

 • DODATKOWY NABÓR

  Uwaga Rodzice!!!

  Dodatkowy nabór dzieci do przedszkola oraz oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

  Ogłaszamy dodatkowy nabór na 2 wolne miejsca do Przedszkola w Smolcu dla dzieci z roczników 2011-2012  oraz na 2 wolne miejsca dla dzieci z rocznika 2010 do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego.

   

  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci po raz pierwszy biorący udział w rekrutacji na rok 2015/2016 składają wniosek wraz z załącznikami w dniach 27.05-9.06.2015 r. w sekretariacie szkoły.

   

  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nieprzyjętych w rekrutacji 2015/2016 składają jedynie wypełniony wniosek bez załączników (ewentualnie dołączają dokumenty brakujące we wcześniejszym wniosku) w terminie 27.05-9.06.2015 r. w sekretariacie szkoły.

   

  Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej http://zspsmolec.edupage.org/ w zakładce „Dokumenty przedszkolne” REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły.

 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

   

  Przedmiotowe postępowania zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy

  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze

  zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą

  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  W dniu 18.05.2015 roku Zamawiający dokonał czynności otwarcia 25 ofert. Po jawnym otwarciu ofert pracownicy Zamawiającego dostrzegli w sejfie jeszcze jedną ofertę Wykonawcy MAXCORE Adrian Kowalczyk ul. Piątkowska 84c/20, 60-649 Poznań. Oferta ww. Wykonawcy, nie została odczytana podczas jawnego otwarcia ofert. Czynność otwarcia ofert jest czynnością faktyczną, jednorazową i nie ma możliwości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) jej powtórzenia.

  Zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio
  po upływie terminu do ich składania. Pominięcie wynikającej z ww. art. zasady jawności

  stanowiłoby naruszenie zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

  publicznego oraz byłoby naruszeniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania

  Wykonawców. Nie otwarcie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert ma istotne

  konsekwencje prawne. Zaistniał bowiem obiektywny brak możliwości wyboru

  najkorzystniejszej oferty.

  Pominięcie oferty złożonej w terminie, przy dokonywaniu czynności otwarcia ofert
  nie może być na obecnym etapie postępowania usunięte bez naruszenia powoływanych powyżej zasad udzielania zamówień publicznych. Konieczne jest więc unieważnienie postępowania.

  W przeciwnym wypadku bowiem – z powodu naruszenia powyżej powołanych zasad udzielania zamówień publicznych – Zamawiający podpisałby umowę skutkującą możliwością

  unieważnienia umowy na podstawie art. 146 ust. 6 Pzp.

  Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na

  podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

   

  Jednocześnie informujemy, że w dniu 28.05.2015 zostanie ponownie wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu” Zapraszamy do ponownego złożenia ofert.

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  UWAGA RODZICE!

  W dniu 25.05.2015 r. (poniedziałek) odbędą się zebrania z Rodzicami:

  - kl. III-VI godz. 17.00

  - kl. I-II godz. 18.30

 • Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016

  W związku z liczbą wstępnie zadeklarowanych dzieci do korzystania ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016, przekraczającą możliwości bazowe placówki, przeprowadzona zostaje rekrutacja.

  Objęci obowiązkowo świetlicą szkolną są uczniowie klas I-III czekający na odwóz autobusem szkolnym po zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych organizowanych przez szkołę. Rodzice/opiekunowie prawni składają Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej od 5 do 30 maja 2015 r.

  Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas I-III, uczących się na drugiej zmianie (korzystających ze świetlicy w godzinach rannych) oraz oczekujących na rodziców/opiekunów prawnych w godzinach popołudniowych, składają Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu* z ujętymi godzinami pracy od pracodawców (od 5 do 30 maja 2015 r.)

  Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas I-III z rodzin niepełnych składają Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej,  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu* z ujętymi godzinami pracy od pracodawcy (od 5 do 30 maja 2015 r.)

  Rodzice uczniów klas I-III z rodzin wielodzietnych składają Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, oświadczenie o wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej: 3 lub więcej dzieci oraz zaświadczenia o zatrudnieniu* z ujętymi godzinami pracy od pracodawców (od 5 do 30 maja 2015 r.)

  * W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ WYDRUK/ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Dokumenty należy składać wyłącznie w sekretariacie szkoły.

  Druki do pobrania na stronie internetowej www.zspsmolec.edupage.org w zakładce "dokumenty szkolne" - "pliki do pobrania" lub w sekretariacie szkoły.

  Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej nastąpi 30.06.2015 r. (wywieszenie list w budynku szkoły).

   

   

   

   

   

 • ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Numer ogłoszenia: 108940 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101902 - 2015 data 04.05.2015 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec, woj. dolnośląskie, tel. 71 316 84 61, fax. 71 316 84 61.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  ·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV pkt.4.4.

  ·         W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2015 godz. 8.00, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu - sekretariat ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec.

  ·         W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2015 godz. 8.00, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu - sekretariat ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec.

 • OMYŁKA PISARSKA W ODPOWIEDZI DO SIWZ

  Informujemy, że nastąpiła omyłka pisarska w odpowiedzi na pytanie 35.

  JEST - Zamawiajacy dopuszcza złożenie oferty ze sprzętem o parametrze 19,5".

  POWINNO BYĆ - Zamawiajacy NIE dopuszcza złożenia oferty ze sprzętem o parametrze 19,5".

  WYJAŚNIENIE: Zamawiający za parametry równoważne bądź zbliżone uzna parametry takie jak podane lub lepsze. 

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
  ul. Kościelna 2
  55-080 Kąty Wrocławskie
 • 71 316 84 61 szkoła
  71 316 84 51 przedszkole

Galeria zdjęć