Nawigacja

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYPOSAŻENIE SZKOŁY W SMOLCU

  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE PRZETARGU NIEGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA "WYPOSAŻENIE NOWEGO BUDYNKU SZKOŁY W SMOLCU" DOKUMENTY DO POBRANIA:

  SIWZ 

  OGŁOSZENIE

 • IFORMACJA DOT. WGLĄDU DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO SPRAWDZIANIE KL. VI

  ZAŁĄCZNIK

  WYNIKI PROCENTOWE (SUMA):

  ZSP SMOLEC: 73,8

  GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE: 68,3

  WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE: 66,1

   

 • SPOTKANIE Z LOGOPEDAMI

  ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI SZKOLNYCH UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W DNIU 02.06.2015 r. o godz. 17.00 sala nr 13

 • DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU

  Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci wraz z Rodzicami na dzień otwarty w naszym przedszkolu przy ul. Wierzbowej 9a w dniu
  2 czerwca 2015 r. (wtorek) w godzinach 10.00-12.00.

 • DODATKOWY NABÓR

  Uwaga Rodzice!!!

  Dodatkowy nabór dzieci do przedszkola oraz oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

  Ogłaszamy dodatkowy nabór na 2 wolne miejsca do Przedszkola w Smolcu dla dzieci z roczników 2011-2012  oraz na 2 wolne miejsca dla dzieci z rocznika 2010 do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego.

   

  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci po raz pierwszy biorący udział w rekrutacji na rok 2015/2016 składają wniosek wraz z załącznikami w dniach 27.05-9.06.2015 r. w sekretariacie szkoły.

   

  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nieprzyjętych w rekrutacji 2015/2016 składają jedynie wypełniony wniosek bez załączników (ewentualnie dołączają dokumenty brakujące we wcześniejszym wniosku) w terminie 27.05-9.06.2015 r. w sekretariacie szkoły.

   

  Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej http://zspsmolec.edupage.org/ w zakładce „Dokumenty przedszkolne” REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły.

 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

   

  Przedmiotowe postępowania zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy

  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze

  zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą

  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  W dniu 18.05.2015 roku Zamawiający dokonał czynności otwarcia 25 ofert. Po jawnym otwarciu ofert pracownicy Zamawiającego dostrzegli w sejfie jeszcze jedną ofertę Wykonawcy MAXCORE Adrian Kowalczyk ul. Piątkowska 84c/20, 60-649 Poznań. Oferta ww. Wykonawcy, nie została odczytana podczas jawnego otwarcia ofert. Czynność otwarcia ofert jest czynnością faktyczną, jednorazową i nie ma możliwości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) jej powtórzenia.

  Zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio
  po upływie terminu do ich składania. Pominięcie wynikającej z ww. art. zasady jawności

  stanowiłoby naruszenie zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

  publicznego oraz byłoby naruszeniem zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania

  Wykonawców. Nie otwarcie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert ma istotne

  konsekwencje prawne. Zaistniał bowiem obiektywny brak możliwości wyboru

  najkorzystniejszej oferty.

  Pominięcie oferty złożonej w terminie, przy dokonywaniu czynności otwarcia ofert
  nie może być na obecnym etapie postępowania usunięte bez naruszenia powoływanych powyżej zasad udzielania zamówień publicznych. Konieczne jest więc unieważnienie postępowania.

  W przeciwnym wypadku bowiem – z powodu naruszenia powyżej powołanych zasad udzielania zamówień publicznych – Zamawiający podpisałby umowę skutkującą możliwością

  unieważnienia umowy na podstawie art. 146 ust. 6 Pzp.

  Mając powyższe na uwadze Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na

  podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

   

  Jednocześnie informujemy, że w dniu 28.05.2015 zostanie ponownie wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Wyposażenie nowego budynku szkoły w Smolcu” Zapraszamy do ponownego złożenia ofert.

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  UWAGA RODZICE!

  W dniu 25.05.2015 r. (poniedziałek) odbędą się zebrania z Rodzicami:

  - kl. III-VI godz. 17.00

  - kl. I-II godz. 18.30

 • Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016

  W związku z liczbą wstępnie zadeklarowanych dzieci do korzystania ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016, przekraczającą możliwości bazowe placówki, przeprowadzona zostaje rekrutacja.

  Objęci obowiązkowo świetlicą szkolną są uczniowie klas I-III czekający na odwóz autobusem szkolnym po zajęciach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych organizowanych przez szkołę. Rodzice/opiekunowie prawni składają Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej od 5 do 30 maja 2015 r.

  Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas I-III, uczących się na drugiej zmianie (korzystających ze świetlicy w godzinach rannych) oraz oczekujących na rodziców/opiekunów prawnych w godzinach popołudniowych, składają Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu* z ujętymi godzinami pracy od pracodawców (od 5 do 30 maja 2015 r.)

  Rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas I-III z rodzin niepełnych składają Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej,  oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu* z ujętymi godzinami pracy od pracodawcy (od 5 do 30 maja 2015 r.)

  Rodzice uczniów klas I-III z rodzin wielodzietnych składają Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, oświadczenie o wychowywaniu w rodzinie wielodzietnej: 3 lub więcej dzieci oraz zaświadczenia o zatrudnieniu* z ujętymi godzinami pracy od pracodawców (od 5 do 30 maja 2015 r.)

  * W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ WYDRUK/ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Dokumenty należy składać wyłącznie w sekretariacie szkoły.

  Druki do pobrania na stronie internetowej www.zspsmolec.edupage.org w zakładce "dokumenty szkolne" - "pliki do pobrania" lub w sekretariacie szkoły.

  Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej nastąpi 30.06.2015 r. (wywieszenie list w budynku szkoły).

   

   

   

   

   

 • ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Numer ogłoszenia: 108940 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 101902 - 2015 data 04.05.2015 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec, woj. dolnośląskie, tel. 71 316 84 61, fax. 71 316 84 61.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  ·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV pkt.4.4.

  ·         W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2015 godz. 8.00, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu - sekretariat ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec.

  ·         W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2015 godz. 8.00, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu - sekretariat ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec.

 • OMYŁKA PISARSKA W ODPOWIEDZI DO SIWZ

  Informujemy, że nastąpiła omyłka pisarska w odpowiedzi na pytanie 35.

  JEST - Zamawiajacy dopuszcza złożenie oferty ze sprzętem o parametrze 19,5".

  POWINNO BYĆ - Zamawiajacy NIE dopuszcza złożenia oferty ze sprzętem o parametrze 19,5".

  WYJAŚNIENIE: Zamawiający za parametry równoważne bądź zbliżone uzna parametry takie jak podane lub lepsze. 

 • POPRAWKI SIWZ

  W związku z otrzymaniem słusznej uwagi od ewentualnego Wykonawcy w dokumentacji SIWZ w częśći 5 pkt. 1 i 2 dokonano zmian.

 • ZAWIESZENIE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ 2015/2016

  UWAGA RODZICE!

  W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego zawiesza się procedurę rekrutacyjną do przedszkoli i oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego po zakończonym pierwszym etapie rekrutacji.

  Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, nowy termin dodatkowego naboru na dwa wolne miejsca do przedszkola oraz dwa wolne miejsca do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego wraz z nowym harmonogramem rekrutacji zostaną podane do wiadomości około 20 maja 2015 r. na stronie internetowej ZSP w Smolcu.

  Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych zostaną wywieszone zgodnie z dotychczasowym harmonogramem 5 maja 2015 r.

 • W dniu 18 kwietnia 2015 roku w naszej szkole odbył się XIII Turniej Firm w Piłce Siatkowej. Więcej w zakładce Imprezy szkolne.

 • REKRUTACJA 2015/2016

  UWAGA!

  Od 15 do 22 kwietnia br. trwa pisemne potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia do naszej placówki.

  Potwierdzenia składane są wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ul. Kościelnej 2.

  Niezłożenie potwierdzenia oznacza rezygnację z miejsca w naszej placówce.

 • Konkurs informatyczny T.I.K.? - TAK!

  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie informatycznym. Regulamin znajduje się na stronie konkursu. Po rejestracji należy zaczekać na zatwierdzenie przez nauczyciela. Konkurs trwa od poniedziałku do piątku i każdego dnia można spróbować kolejny raz swoich sił.


  tik-tak

 • SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE Z LOGOPEDAMI

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I „ZERÓWKOWYCH” NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-WARSZTATOWE Z LOGOPEDAMI pt. „Mowa jest funkcją wielu funkcji” w dniu 15.04.2015 r. o godz. 17.00 (budynek przedszkola).

  PROSIMY O ZABRANIE MAŁEGO LUSTERKA PRZEZ KAŻDEGO UCZESTNIKA.

 • Jesteś uczniem klas IV-VI i posiadasz wiedzę o Niemczech?

  Sprawdź ją!

  Więcej informacji na stronie p.Joli Bawełkiewicz lub p. Ani Puczyńskiej.

 • Wielkanoc

 • Nasza uczennica Zofia Daniłko odniosła sukces w konkursie Asy z szóstej klasy. Więcej informacji w zakładce: Sukcesy uczniów

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
  ul. Kościelna 2
  55-080 Kąty Wrocławskie
 • 71 316 84 61 szkoła
  71 316 84 51 przedszkole

Galeria zdjęć