•  Dyrekcja:

    

   mgr Renata Kowalczyk
   DYREKTOR

   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: muzyka, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, nadzór pedagogiczny, zarządzanie placówkami oświatowymi

   mgr Agata Wojtyla
   WICEDYREKTOR

   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, zarządzanie placówkami oświatowymi, mediacje sądowe

   mgr Kamila Wesołowska
   WICEDYREKTOR

   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

   mgr Jacek Tul
   WICEDYREKTOR

   Nauczyciel dyplomowany

   Specjalność: wychowanie fizyczne, organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi

   mgr Joanna Cywińska
   WICEDYREKTOR
   Nauczyciel mianowany

   Specjalność: język angielski, edukacja wczesnoszkolna, zarządzanie w oświacie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i interwencja kryzysowa

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych