Nawigacja

 • Lekcja z logopedą

  Lekcja z logopedą

  Zapraszamy rodziców na lekcję z logopedą. Więcej informacji na plakacie - TUTAJ

 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU 2018

  Dotyczy przetargu nieograniczonego dla zadania:

   

  „DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO PRZEDSZKOLA W SMOLCU”

   

  W odpowiedzi na zadane pytania:

   

  Pytanie zadane w dniu – 15.11. 2018 r.

   

  Pytanie:

  W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na dostawę artykułów żywnościowych proszę o udzielenie odpowiedzi czy produkty z części 2 każdy musi ważyć 1kg? Czy dopuszcza się, że np. szynka będzie ważyć 1,5kg?

   

  Odpowiedź:

  Zamawiający ustalił, że celem porównania cen produktów: waga 1 kg produktu dotyczy ceny brutto za kilogram u danego dostawcy a nie wagi dostarczanego towaru.

   

 • Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Smolcu miały wyjątkowo uroczysty charakter. Więcej TUTAJ

 • PRZETARG NIEOGRANICZONY


  Ogłoszenie nr 647716-N-2018 z dnia 2018-11-14 r.

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SMOLCU
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie
  Nazwa projektu lub programu
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Tak

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, krajowy numer identyfikacyjny 118161800000, ul. ul. Kościelna  2 , 55080   Smolec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 316 84 61, e-mail sekretariat@zsp-smolec.pl, faks 71 316 84 61.
  Adres strony internetowej (URL): www.zspsmolec.edupage.org
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
   


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.zspsmolec.edupage.org

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  wersja papierowa
  Adres:
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec, sekretariat p. 204

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SMOLCU
  Numer referencyjny:
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  dowolnie
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  8
  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego w Smolcu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zakresie opisanym szczegółowo w specyfikacji rzeczowo-ilościowej zgodnie z załącznikiem nr 4 – oddzielne wykazy zamawianych towarów żywnościowych danej części : Część 1. - pieczywo, wyroby piekarskie Część 2. – mięso i przetwory mięsne Część 3. – artykuły nabiałowe Część 4. – świeże warzywa i owoce Część 5. – mrożone warzywa, owoce i ryby Część 6. – artykuły ogólnospożywcze Część 7. – jaja Część 8. – woda źródlana
  II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
  Dodatkowe kody CPV:

  Kod CPV

  15810000-9

  15100000-9

  15500000-3

  15300000-1

  15896000-5

  15800000-6

  15200000-0

  03142500-3

  41100000-0

  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 144918,68
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

  Okres w miesiącach

  Okres w dniach

  Data rozpoczęcia

  Data zakończenia

     

  2019-01-01

  2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. - sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków:
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

   

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Tak

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium
  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:
  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców 1
  Maksymalna liczba wykonawców  8
  Kryteria selekcji wykonawców:
  łączna cena ofertowa brutto - 60% termin płatności faktury - 30% dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi - 10%

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
  Nie
  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
  Informacje dodatkowe:
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  Informacje dodatkowe:
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:
  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  Kryteria

  Znaczenie

  łączna cena ofertowa brutto

  60,00

  termin płatności faktury

  30,00

  dokumenty potwierdzajace współpracę z placówkami oświatowymi

  10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
  Informacje dodatkowe
  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Informacje dodatkowe:
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  Nie
  Informacje dodatkowe:
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:
  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-27, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:
  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr:

  1

  Nazwa:

  PIECZYWO WYROBY PIEKARSKIE

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8,
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 9714,28
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  łączna cena ofertowa brutto

  60,00

  termin płatności faktury

  30,00

  dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi

  10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:
   

  Część nr:

  2

  Nazwa:

  MIĘSO I PRZETWORY MIĘSNE

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15100000-9
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 35648,14
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  łaczna cena ofertowa brutto

  60,00

  termin płatności faktury

  30,00

  dokumenty potwierdzające wspópracę z placówkami oświatowymi

  10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:
   

  Część nr:

  3

  Nazwa:

  ARTYKUŁY NABIAŁOWE

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15500000-3
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 24074,07
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  łaczna cena ofertowa brutto

  60,00

  termin płatności faktury

  30,00

  dokumenty potwierdzajace współpracą z placówkami oświatowymi

  10,00


  6) INFORMACJE DODATKOWE:
   

  Część nr:

  4

  Nazwa:

  ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15300000-1
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 25925,92
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  łączna cena ofertowa brutto

  60,00

  termin płatności faktury

  30,00

  dokumenty potwierdzające współpracą z placówkami oświatowymi

  10,00


  6) INFORMACJE DODATKOWE:
   

  Część nr:

  5

  Nazwa:

  MROŻONE WARZYWA, OWOCE I RYBY

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15896000-5
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 12500,00
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  łączna cena ofertowa brutto

  60,00

  termin płatności faktury

  30,00

  dokumenty potwierdzajace współprace z placówkami oświatowymi

  10,00


  6) INFORMACJE DODATKOWE:
   

  Część nr:

  6

  Nazwa:

  ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 15800000-6
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 52314,81
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  łaczna cena ofertowa brutto

  60,00

  termin płatności faktury

  30,00

  dokumenty potwierdzające współpracę z placówkami oświatowymi

  10,00


  6) INFORMACJE DODATKOWE:
   

  Część nr:

  7

  Nazwa:

  JAJA

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03142500-3
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 3333,33
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  łączna cena ofertowa brutto

  60,00

  dokumenty potwierdzajace współpracą z placówkami oświatowymi

  10,00

  termin płatności faktury

  30,00


  6) INFORMACJE DODATKOWE:
   

  Część nr:

  8

  Nazwa:

  WODA ŹRÓDLANA

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 41100000-0
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 3008,13
  Waluta:
  PLN
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryterium

  Znaczenie

  łączna cena ofertowa brutto

  60,00

  termin płatności faktury

  30,00

  dokumenty potwierdzajace współpracę z placówkami oświatowymi

  10,00

 • Radosna Parada Niepodległości

  11 listopada grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział we wrocławskiej paradzie. Więcej TUTAJ

 • Dzień Spódnicy

  30 października z inicjatywy Samorządu Szkolnego świętowaliśmy Dzień Spódnicy. Więcej TUTAJ

 • Pasowanie na ucznia kl.1d

  6 listopada uczniowie klasy I d Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu złożyli uroczyste ślubowanie. Więcej TUTAJ

 • Konsultacje

  Informuję, że konsultacje z rodzicami odbędą się według poniższego harmonogramu:

  ♦ 05.11.2018 r. (poniedziałek) godz. 17.00-19.00:

  Klasy IV-VI Szkoła w Smolcu

  ♦ 06.11.2018 r. (wtorek) godz. 17.00-19.00:

  KLASY I-III Szkoła w Smolcu,

  KLASY VII - VIII oraz GIMNAZJUM Szkoła w Jaszkotlu

 • Mistrz Pięknego Czytania

  Jak co roku, od wielu, wielu lat odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czytania. Więcej TUTAJ

 • Awans - zDolny Ślązak

  W konkursach  zDdolny Ślązaczek i zDolny Ślązak nasi uczniowie uzyskali 32 kwalifikacje do etapów powiatowych. Więcej TUTAJ

 • 2 listopada dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

  Witam! Informuję, że dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęc dydaktycznych. Rodziców, którzy potrzebują opieki dla swoich dzieci prosimy o przekazanie informacji do wychowawców. Dla wszystkich potrzebujących dzieci będzie zorganizowana opieka świetlicowa.

 • Co się stało z zaczarowanym lasem

  Co się stało z zaczarowanym lasem

  We wtorek 09.10.18 r. dzieci z przedszkola i grup 0 miały pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z Teatrzykiem Kropa. Więcej na podstronach grup przedszkolnych.

 • Wolontariat - klapki - Obrazek 1

  Podsumowanie akcji Klapki dla Zambii znajduje się TUTAJ

 • Konkurs Bóbr

  Uczniowie naszej szkoły przystąpili w październiku do próbnego Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr. Więcej TUTAJ

 • Wynajem boiska

  Wynajem boiska

  Informujemy, że boisko szkolne jest ogólnodostępne od poniedziałku do soboty w godzinach, w których nie jest zajęte przez grupy zoorganizowane. Otrzymaliśmy od Organu Prowadzącego środki na zatrudnienie opiekuna boiska. Jednocześnie informujemy, że osoby korzystające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu obowiązującego na boisku. Konsekwencją jego łamania będzie wyproszenie przez opiekuna z boiska.Poniżej zamieszczamy harmonogram, w którym boisko jest zajęte.

  WYNAJEM_BOISKA_SZKOLNEGO(1).pdf

 • Wszechnica Chemiczna

  Uczniowie klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjalnych 20 października wzięli udział w kolejnych zajęciach Wszechnicy Chemicznej. Więcej TUTAJ

 • Ojcowie Niepodległości

  Dzięki uprzejmości Towarzystwa Przyjaciół Smolca mogliśmy w naszej szkole zobaczyć wystawę poświęconą twórcom polskiej niepodległości. Więcej TUTAJ

 • Zachęcamy do udziału w konkursie na logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. Więcej TUTAJ

  Konkurs na logo GOPS - Obrazek 1

 • Wymiana polsko-niemiecka

  W dniach od 21 do 27 września po raz 19. gościliśmy w Jaszkotlu 14 uczniów wraz z dwoma nauczycielkami z Realschule we Friesoythe. Więcej TUTAJ

 • Perkusja w przedszkolu

  Perkusja w przedszkolu

  W poniedziałek 08.10.18 r. dzieci z przedszkola i grup 0 miały kolejne w tym roku szkolnym Spotkanie z muzyką. Więcej na podstronach grup przedszkolnych.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
  ul. Kościelna 2
  SMOLEC
  55-080 Kąty Wrocławskie
 • 71 316 84 61 szkoła
  71 316 84 51 przedszkole

Galeria zdjęć