Nawigacja

 • Przedstawienie jasełkowe

  Grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu, serdecznie zapraszają na tradycyjne przedstawienie jasełkowe, które odbędzie się dnia 20 stycznia (niedziela) o godzinie 16.00 w sali widowiskowej nowej części szkoły.

 • Wyniki konkursu Bóbr

  Uczniowie naszej szkoły osiągnęli po raz kolejny ogromne sukcesy w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr. Więcej TUTAJ

 • Aniołkowe granie

  Aniołkowe granie

  Dzieci z grup zerowych biorą udział w projekcie "Aniołkowe granie"

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI II PÓŁROCZE 2018/2019

   

   

  1. 08.04.2019 (poniedziałek ) godz.17.00 – 19.00 – konsultacje SP + GIM Jaszkotle
  2. 09.04.2019  (wtorek) godz. 17.00-19.00 – konsultacje – SP I – III Smolec
  3. 20.05.2019 (poniedziałek) godz. 17.00 – zebrania SP I- III Smolec –

          przewidywane wyniki klasyfikacji

  1. 21.05.2019 (wtorek) godz. 17.00 – zebrania klas SP + GIM Jaszkotle

        - przewidywane wyniki klasyfikacji

   

   

   

 • Zmiana terminów zebrań

  Zebrania z rodzicami odbędą się w terminach:

  15.01.2019 r. godz. 17.00 dla klas VII-VIII i gimnazjum (w szkole w Jaszkotlu)
  16.01.2019 r. godz. 17.00 dla klas IV-VI (w szkole w Smolcu)
  17.01.2019 r. godz. 17.00 dla klas I-III (w szkole w Smolcu)

 • PRACA DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  PRACA DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W SMOLCU ZATRUDNI OD ZARAZ NA ZASTĘPSTWO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W WYMIARZE 25 GODZIN TYGODNIOWO. 

  DYREKCJA

 • Życzenia

  Życzenia

  Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

  oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku życzy

  Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu

 • Wielka heca na lodowej planecie

  Wielka heca na lodowej planecie

  We wtorek 18.12.18 r. dzieci z przedszkola i grup 0 oglądały przestawienie Teatrzyku Kropa pt. „Wielka heca na lodowej planecie”. Więcej na podstronach grup.

 • Podziękowania za udział w akcjach

  Nasza szkoła otrzymała podziękowania za udział w akcji SZLACHETNA PACZKA oraz PODARUJ MISIA

  Podziękowania za udział w akcjach - Obrazek 1 Podziękowania za udział w akcjach - Obrazek 2

  (Po kliknięciu obrazka można zobaczyć powiększenie w PDF)

 • Badminton

  Dwie uczennice szkoły zajęły bardzo wysokie miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska w badmintonie. Więcej TUTAJ

 • DRODZY RODZICE

  DRODZY RODZICE

  W Wigilię 24.12.2018 r. nasze przedszkole czynne będzie do godziny 14.00.

  Natomiast w dniach 27-31.12.2018 r., w związku z niską frekwencją dzieci
  oraz związaną z tym organizacją pracy placówki, opieka i zajęcia odbywać się będą w grupach łączonych.

  Dyrekcja

 • Idą Święta... - Obrazek 1

  Uczniowie z klas drugich i trzecich wzięli udział w projekcie pt. “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”. Więcej TUTAJ

 • Jarmark w Dreźnie

  Dnia 14.12.2018 r. uczniowie starszych klas szkoły podstawowej pojechali do Drezna. Więcej TUTAJ

 • KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

  Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Smolcu serdecznie zapraszają
  mieszkańców Smolca i okolic na tradycyjny

  Kiermasz  Świąteczny, który odbędzie się dnia 16 grudnia (niedziela)
  od godziny 8.00 do 14.00 w sali widowiskowej nowej części szkoły.
  Będzie można kupić ozdoby świąteczne, prezenty, pierogi oraz pyszne wypieki
  naszych rodziców i nauczycieli.

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  Zebrania z Rodzicami - prognozowane wyniki I półrocze odbędą sie wg poniższego harmonogramu:

  12.12.2018 r. (środa):

  godz. 17.00 klasy I-III (szkoła w Smolcu)

  13.12.2018 r. (czwartek):

  godz. 16.30 klasy IV-VI (szkoła w Smolcu)

  godz. 17.40 klasy VII-VIII oraz gimnazjum (szkoła w Jaszkotlu)

   

 • Nasze nauczycielki odwiedziły Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Więcej TUTAJ

 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

  W dniu 08.12.2018 r. odbył się już XV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smolcu. Więcej TUTAJ

 • Sukces taneczny

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu Damian Bagiński odniósł sukces podczas XXIX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego w Oleśnie. Więcej TUTAJ

 • PRZETARG NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO PRZEDSZKOLA - wyniki

 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  Ogłoszenie nr 500063768-N-2017 z dnia 23-11-2017 r.

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu: Dostawa artykułów spożywczych do przedszkola w Smolcu

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia:

  obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy:

  zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

  nie

  Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

  tak 
  Numer ogłoszenia: 610359-N-2017

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

  nie

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

  tak


  I. 1) NAZWA I ADRES:

  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, Krajowy numer identyfikacyjny 118161800000, ul. ul. Kościelna  2, 55080   Smolec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 316 84 61, e-mail sekretariat@zsp-smolec.pl, faks 71 316 84 61. 
  Adres strony internetowej (url): 
  Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 
  www.zspsmolec.edupage.org

  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

  Administracja samorządowa

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

  Dostawa artykułów spożywczych do przedszkola w Smolcu

  Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

  ZSP-271/1/17

  II.2) Rodzaj zamówienia: 

  Dostawy

  II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola w Smolcu w zakresie opisanym szczegółowo w specyfikacji rzeczowo-ilościowej zgodnie z załącznikiem nr 5 – oddzielne wykazy zamawianych towarów żywnościowych danej części: Część 1. – świeże pieczywo, wyroby piekarskie Część 2. – świeże mięso drobiowe, wieprzowe, przetwory mięsne i podroby Część 3. – mleko i przetwory mleczne Część 4. – świeże owoce i warzywa Część 5. – mrożone owoce, warzywa i ryby Część 6. – jajka Część 7. – artykuły ogólnospożywcze Część 8. – woda źródlana

  II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
  Zamówienie było podzielone na części: 

  tak

  II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

   

  Dodatkowe kody CPV: 15810000-9, 15100000-9, 15500000-3, 15300000-1, 15400000-2, 15810000-9, 15800000-6, 15200000-0, 03142500-3, 41100000-0

  SEKCJA III: PROCEDURA

  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

  Przetarg nieograniczony

  III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

  nie

  III.3) Informacje dodatkowe: 

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  CZĘŚĆ NR: 1   

  NAZWA: Świeże pieczywo wyroby piekarskie

   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

  Wartość bez VAT 8943.00 
  Waluta PLN

  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

  Liczba otrzymanych ofert:  1 
  w tym: 
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

  nie


  Nazwa wykonawcy: Piekarnia LIPIANIN GW Lipianin 
  Email wykonawcy: lipianin@blink.pl 
  Adres pocztowy: Przylesie 32 
  Kod pocztowy: 49-351 
  Miejscowość: Przylesie 
  Kraj/woj.: opolskie 

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

  Cena wybranej oferty/wartość umowy 9427.00 
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 9427.00 
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9427.00 
  Waluta: PLN

  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

  nie


  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
  IV.8) Informacje dodatkowe:

   

  CZĘŚĆ NR: 2   

  NAZWA: Świeże mięso drobiowe, wieprzowe, przetwory mięsne i podroby

   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

  Wartość bez VAT 36522.00 
  Waluta PLN

  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

  Liczba otrzymanych ofert:  3 
  w tym: 
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

  nie


  Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Stanisław Wysocki 
  Email wykonawcy: pphstw@o2.pl 
  Adres pocztowy: ul. Niepodległości 42 
  Kod pocztowy: 58-303 
  Miejscowość: Wałbrzych 
  Kraj/woj.: dolnośląskie 

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

  Cena wybranej oferty/wartość umowy 38348.10 
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 38348.10 
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45741.00 
  Waluta: PLN

  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

  nie


  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
  IV.8) Informacje dodatkowe:

   

  CZĘŚĆ NR: 3   

  NAZWA: Mleko i przetwory mleczne

   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

  Wartość bez VAT 23905.50 
  Waluta PLN

  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

  Liczba otrzymanych ofert:  3 
  w tym: 
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

  nie


  Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 
  Email wykonawcy: kluczbork@mlekovita.com.pl 
  Adres pocztowy: Ul. Ludowa 122 
  Kod pocztowy: 18-200 
  Miejscowość: Wysokie Mazowieckie 
  Kraj/woj.: podlaskie 

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

  Cena wybranej oferty/wartość umowy 25100.78 
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 25100.78 
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34149.15 
  Waluta: PLN

  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

  nie


  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
  IV.8) Informacje dodatkowe:

   

  CZĘŚĆ NR: 4   

  NAZWA: Świeże owoce i warzywa

   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

  Wartość bez VAT 25434.00 
  Waluta PLN

  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

  Liczba otrzymanych ofert:  2 
  w tym: 
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

  nie


  Nazwa wykonawcy: PHUP MIMAR Marian Sopinka 
  Email wykonawcy: mimarsopinka@wp.pl 
  Adres pocztowy: ul. Zaułek Rogoziński 1/7 
  Kod pocztowy: 51-116 
  Miejscowość: Wrocław 
  Kraj/woj.: dolnośląskie 

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

  Cena wybranej oferty/wartość umowy 26942.85 
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 25326.00 
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26942.85 
  Waluta: PLN

  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

  nie


  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
  IV.8) Informacje dodatkowe:

   

  CZĘŚĆ NR: 5   

  NAZWA: Mrożone owoce, warzywa, ryby

   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

  Wartość bez VAT 12821.70 
  Waluta PLN

  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

  Liczba otrzymanych ofert:  1 
  w tym: 
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

  nie


  Nazwa wykonawcy: Augusto-Sopel Jabłońscy Sp. J. 
  Email wykonawcy: marekcieslak@sopel.nazwa.pl 
  Adres pocztowy: ul. Częstochowska 147 
  Kod pocztowy: 62-802 
  Miejscowość: Kalisz 
  Kraj/woj.: wielkopolskie 

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

  Cena wybranej oferty/wartość umowy 13464.70 
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 13464.70 
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13464.70 
  Waluta: PLN

  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

  nie


  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
  IV.8) Informacje dodatkowe:

   

  CZĘŚĆ NR: 6   

  NAZWA: Jajka

   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

  Wartość bez VAT 3250.00 
  Waluta PLN

  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

  Liczba otrzymanych ofert:  1 
  w tym: 
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

  nie


  Nazwa wykonawcy: PHUP MIMAR Marian Sopinka 
  Email wykonawcy: mimarsopinka@wp.pl 
  Adres pocztowy: ul. Zaułek Rogoziński 1/7 
  Kod pocztowy: 51-116 
  Miejscowość: Wroclaw 
  Kraj/woj.: dolnośląskie 

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

  Cena wybranej oferty/wartość umowy 3412.50 
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 3412.50 
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3412.50 
  Waluta: PLN

  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

  nie


  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
  IV.8) Informacje dodatkowe:

   

  CZĘŚĆ NR: 7   

  NAZWA: Artykuły ogólnospożywcze

   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

  Wartość bez VAT 49352.75 
  Waluta PLN

  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

  Liczba otrzymanych ofert:  1 
  w tym: 
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

  nie


  Nazwa wykonawcy: PHUP MIMAR Marian Sopinka 
  Email wykonawcy: mimarsopinka@wp.pl 
  Adres pocztowy: ul. Zaułek Rogoziński 1/7 
  Kod pocztowy: 51-116 
  Miejscowość: Wrocław 
  Kraj/woj.: dolnośląskie 

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

  Cena wybranej oferty/wartość umowy 55089.79 
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 55089.79 
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55089.79 
  Waluta: PLN

  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

  nie


  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
  IV.8) Informacje dodatkowe:

   

  CZĘŚĆ NR: 8   

  NAZWA: Woda źródlana

   
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017 
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia

  Wartość bez VAT 3047.50 
  Waluta PLN

  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

  Liczba otrzymanych ofert:  1 
  w tym: 
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

  nie


  Nazwa wykonawcy: Bogusław Włodarczyk Zakład Handlowo Usługowy 
  Email wykonawcy: bowlodarczyk@interia.pl 
  Adres pocztowy: ul. 1 Maja 47/9 
  Kod pocztowy: 55-080 
  Miejscowość: Kąty Wrocławskie 
  Kraj/woj.: dolnośląskie 

  Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

  tak

  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

  nie

  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

  nie

  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

  Cena wybranej oferty/wartość umowy 3748.43 
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 3748.43 
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3748.43 
  Waluta: PLN

  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

  nie


  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
  IV.8) Informacje dodatkowe:

   

  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


  IV.9.1) Podstawa prawna 

  Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

  IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
  ul. Kościelna 2
  SMOLEC
  55-080 Kąty Wrocławskie
 • 71 316 84 61 szkoła
  71 316 84 51 przedszkole

Galeria zdjęć