• Prezentacja

    •  

     Każdy uczeń w naszej szkole ma równe szanse harmonijnego i wszechstronnego rozwoju, a opieka i pomoc nauczycieli przyczyni się do sukcesu naszych dzieci.

      

      

      

      

     Zespół Szkolno–Przedszkolny w Smolcu mieści się w czterech niezależnych budynkach. Przedszkole przy ul. Wierzbowej 9a - w nowym, bogato wyposażonym i pięknie położonym miejscu. Grupy rocznego przygotowania przedszkolnego pracują w salach przy ul. Wierzbowej 9 oraz w zabytkowym budynku szkoły przy ul. Kościelnej 2. W 2017 roku dołączony został budynek po dawnym Gimnazjum w Jaszkotlu, w którym obecnie uczą się uczniowie klas VI-VIII. W przedszkolu mamy 6 sal dydaktycznych, salę widowiskową, gabinet terapeutyczny, pielęgniarski oraz funkcjonalną stołówkę i kuchnię. Od 2015 roku szkoła zyskała nową część, w której odbywają się zajęcia dla klas młodszych. W szkole w Smolcu znajduje się 13 sal lekcyjnych, 9 w nowej części i 13 w starej,  sala komputerowa z dostępem do Internetu, wyposażona w komputery pracownia językowa, biblioteka, gabinet logopedyczny i pracownia do zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych. Budynek dysponuje salą widowiskową, obiektem sportowym z dwiema salami gimnastycznymi (dużą i małą) oraz boiskiem szkolnym, bieżnią, skocznią do skoku w dal, placem zabaw dla dzieci młodszych. Sale dydaktyczne są bogato wyposażone. W większości sal znajdują się tablice interaktywne, rzutniki i komputery. W budynku w Jaszkotlu do dyspozycji uczniów jest 12 sal dydaktycznych, w tym gabinety: biologiczny, historyczny, matematyczny, geograficzny, dwa polonistyczne, trzy sale językowe; pracownie: chemiczno-fizyczna i komputerowa. Na pierwszym piętrze mieści się świeżo wyremontowana biblioteka z nieustannie wzbogacanym księgozbiorem. W bloku sportowym znajdują się dwie sale gimnastyczne – duża i mała. Przed szkołą uczniowie mogą spędzać przerwy oraz czas po lekcjach na boisku szkolnym. Kadra dydaktyczna ZSP Smolec liczy sobie 111 osób. 84 pracuje w szkole i 27 w przedszkolu. Nauczyciele placówki to wielokierunkowo wykształcone osoby, które systematycznie doskonalą swój warsztat, a zdobyte umiejętności stosują w pracy z dziećmi. Są pomysłowi, otwarci na wszelkie innowacje pedagogiczne, potrafią współpracować ze sobą. Wspierają swoich uczniów w drodze do osiągnięcia sukcesu. Priorytetem w naszej pracy jest umożliwianie każdemu dziecku osiągnięcia sukcesów na miarę jego możliwości. Badamy style uczenia się i dostosowujemy metody, formy i środki dydaktyczne do potrzeb dzieci. Wspieramy uczniów napotykających na trudności - organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne. Nauczyciele dbają o rozwój zdolności, talentów i zainteresowań swoich podopiecznych, organizując na terenie szkoły i poza nią dodatkowe zajęcia, uczestnicząc w licznych wyjazdach edukacyjnych, konkursach, olimpiadach, zawodach. Szeroką ofertę edukacyjną wzbogacają propozycje firm zewnętrznych. Do ZSP w Smolcu w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 1075 dzieci, w tym 837 uczniów szkoły podstawowej, 88 zerówkowiczów i 150 przedszkolaków. Liczebność grup przedszkolnych wynosi do 25 dzieci. Przedszkole pracuje w godz. 6.30–17.00. Liczebność klas w szkole to średnio 25 uczniów. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.30, kończą o 15.35. Dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej przed i po zajęciach, w godzinach 7.00 - 17.00. Współpracujemy z licznymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci, m.in. Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych, Radą Sołecką, Parafią, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Sportowym Śląsk, firmami działającymi na terenie naszej gminy, Towarzystwem Przyjaciół Smolca. Organizujemy liczne imprezy środowiskowe, m.in. Jasełka, turnieje piłki siatkowej i tenisa dla firm, konkurs palm wielkanocnych, Dzień Otwarty w przedszkolu oraz Piknik Rodzinny, a także liczne akcje charytatywne.

     W szkole prężnie działa Rada Rodziców, która wspiera swoimi działaniami pracę placówki.

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
   • 71 316 84 61 szkoła Smolec 71 390 68 88 szkoła Jaszkotle 71 316 84 51 przedszkole 531 495 649 zerówki nad ośrodkiem zdrowia
   • ul. Kościelna 2 SMOLEC 55-080 Kąty Wrocławskie Poland
   • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że: • administratorem podanych danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Smolcu, ul. Kościelna 2, 55-080 Smolec; • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia korespondencji; • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania; • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 • Galeria zdjęć

   brak danych