Nawigacja

PLIKI DO POBRANIA Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin świetlicy szkolnej Dzwonki Dziennik elektroniczny -zasady Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Regulamin korzystania z szatni szkolnej Regulamin korzystania z boiska sportowego Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji podstawy programowej. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej oraz magazynków sportowych Regulamin korzystania z pracowni komputerowej Regulamin korzystania z pracowni multimedialnej w bibliotece szkolnej  Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej Polityka ochrony dzieci Regulamin Rady Rodziców System pomocy psychologiczno-pedagogicznej KONSULTACJE NAUCZYCIELI SMOLEC 2018/2019 KONSULTACJE NAUCZYCIELI JASZKOTLE 2018/2019 WZO i PZO Regulamin Uczniowski

Dokumenty szkolne

Regulamin korzystania z boiska sportowego

 

Regulamin korzystania z boiska szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu

 

 1. Z boiska szkolnego korzystają uczniowie szkoły ZSP w Smolcu oraz inne grupy sportowe. Grupy zorganizowane korzystające z obiektu podczas zajęć lekcyjnych, rozgrywek sportowych i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod opieką nauczycieli bądź osób dorosłych. Sposób i zasady korzystania winny być wcześniej ustalone z dyrektorem szkoły.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel – instruktor sprawdza stan nawierzchni (nierówności, niebezpieczne przedmioty) oraz stan techniczny urządzeń i przyrządów znajdujących się na boisku.
 4. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.
 5. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia.
 6. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko uczniowie odbywający szkolne zajęcia sportowe pod nadzorem nauczyciela oraz uczniowie zapisani na świetlicę szkolną pod opieką wychowawcy świetlicy.
 7. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego (oszczep, dysk), który samowolnie użyty może być zagrożeniem dla ćwiczących. Sprzęt ten może być używany tylko w obecności nauczyciela lub trenera.

8.Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się sprzętem sportowym.

9.W przypadku nieprzestrzegania regulaminu grozi uczniowi kara przewidziana w statucie szkoły.

10.Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska poza godzinami pracy szkoły oraz w dni wolne od zajęć, zgodnie z harmonogramem wynajmu lub za zgodą dyrektora pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem.

 1. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boisku wszelkimi pojazdami.
 2. Zakaz wstępu na boisko i teren szkoły mają osoby nietrzeźwe.
 3. Na terenie boiska zabrania się:
  • jazdy rowerami, na rolkach i na deskorolkach,
  • prowadzania psów oraz innych zwierząt,
  • palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
  • wchodzenia na ogrodzenie,
  • pozostawiania śmieci,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • palenia ognisk,
  • niszczenia urządzeń i nawierzchni,
  • przeszkadzania zorganizowanym grupom.
 4. Osoby korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań i opuszczenia terenu boiska. Niezastosowanie się do polecenia grozi interwencją policji.
 5.  Za wypadki, które zaistnieją na boisku szkolnym, poza czasem działalności szkoły a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
 6. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie boiska należy powiadomić pracownika szkoły.

nia zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
  ul. Kościelna 2
  SMOLEC
  55-080 Kąty Wrocławskie
 • 71 316 84 61 szkoła
  71 316 84 51 przedszkole

Galeria zdjęć