Nawigacja

PLIKI DO POBRANIA Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin świetlicy szkolnej Dzwonki Dziennik elektroniczny -zasady Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Regulamin korzystania z szatni szkolnej Regulamin korzystania z boiska sportowego Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji podstawy programowej. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej oraz magazynków sportowych Regulamin korzystania z pracowni komputerowej Regulamin korzystania z pracowni multimedialnej w bibliotece szkolnej  Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej Polityka ochrony dzieci Regulamin Rady Rodziców System pomocy psychologiczno-pedagogicznej KONSULTACJE NAUCZYCIELI SMOLEC 2018/2019 KONSULTACJE NAUCZYCIELI JASZKOTLE 2018/2019 WZO i PZO Regulamin Uczniowski

Dokumenty szkolne

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji podstawy programowej.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone są w bibliotece szkolnej i bezpłatnie wypożyczane kolejnym trzem rocznikom na okres danego roku szkolnego.

2. Materiały ćwiczeniowe przechodzą na własność uczniów po pisemnym poświadczeniu ich odbioru przez rodziców.

3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz biblioteki szkolnej, wpisując podręczniki na kartę czytelnika.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom po zapoznaniu z niniejszym regulaminem, poświadczonym podpisem rodziców, będącym zobowiązaniem przestrzegania jego zasad.

6. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom w okresie dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie w trakcie danego roku szkolnego.

7. W przypadku podręczników składających się z kilku części, zwrotu należy dokonać podczas wypożyczenia kolejnej części.

8. Uczeń/Rodzic powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.

10. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki szkolnej. W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, należy go obłożyć i chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

11. W przypadku zniszczenia (np. poplamienie, wyrwanie kartki, rozerwanie, uszkodzenie rogów i grzbietu oraz popisanie książki) lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.

12. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciel wychowawca z nauczycielem bibliotekarzem dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.

13. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

14. W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu podręcznika, zgodnie z procedurą określoną przed dyrektora szkoły. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu
    ul. Kościelna 2
    SMOLEC
    55-080 Kąty Wrocławskie
  • 71 316 84 61 szkoła
    71 316 84 51 przedszkole

Galeria zdjęć